Muttteripyssyt PCL

Muttteripyssyt PCL

 

Mutteripyssyt PCL


* Hylsyn kara 1/2

* 433 Nm

* Mekanismi - kaksoivasara

* Paino- 1,29 kg

* Ilmantarve 75 l/min

* Pituus 152 mm